پژو 405 
 • نوع خودرو : پژو 405
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 90,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 570,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 1,050,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 1,880,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
پژو 206
 • نوع خودرو : پژو 206
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 95,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 600,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 1,100,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 2,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
پژو پارس
 • نوع خودرو : پژو پارس
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 100,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 650,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 1,200,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 2,200,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
جیلی EC 7
 • نوع خودرو : جیلی EC7
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 170,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,070,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 2,000,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 4,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
جیلی X7
 • نوع خودرو : جیلی X7
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 210,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,300,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 2,500,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 4,800,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
مزدا 3 (NEW)
 • نوع خودرو : مزدا 3
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 230,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,500,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 2,800,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 5,800,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
پراید
 • نوع خودرو : پراید
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 65,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 450,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 700,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 1,300,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
اپتیما 
 • نوع خودرو : اپتیما
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 300,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 2,000,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 3,900,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 8,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
هیوندا I 30
 • نوع خودرو : هیوندا I 30
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 250,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,620,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 3,000,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 5,600,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
ام وی ام 315
 • نوع خودرو : ام وی ام 315
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 250,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,620,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 3,000,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 5,600,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
ام جی 550
 • نوع خودرو : ام جی 550
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 170,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,100,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 2,100,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 4,700,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
ام جی 6
 • نوع خودرو : ام جی 6
 • سال ساخت : 2016
 • قیمت روزانه : 240,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,600,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 2,900,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 6,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
رانا
 • نوع خودرو : رانا
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 95,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 600,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 1,100,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 2,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
سمند
 • نوع خودرو : سمند
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 90,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 570,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 1,050,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 1,880,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
Z 300
 • نوع خودرو : Z300
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 160,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,100,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 2,000,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 4,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری