رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ضمانت ها

شرایط ضمانت

مشتریان محترم می توانند در صورت نداشتن شرایط زیر با مراجعه به نمایندگیها از شرایط خاص بهرمند شوند

کارمندان محترم دولت و شرکتهای خصوصی معتبر

 • – چک بانکی متقاضی به مبلغ خودرو به همراه پرینت 2 ماهه حساب جهت ضمانت خودرو

 • – چک بانکی متقاضی به مبلغ یک میلیون تومان جهت ضمانت خلافی خودرو در مدت قرارداد

 • – مدارک شغلی متقاضی (آخرین فیش حقوقی ، کارت شناسایی محل کار ،دفترچه درمانی )

 • – مدارک شناسایی متقاضی (کارت ملی ، شناسنامه ، گواهینامه )

 • – آخرین قبض برق  و تلفن محل سکونت

دارندگان چکهای بانکی شخصی 

 • – چک بانکی متقاضی به مبلغ خودرو به همراه پرینت 2 ماهه حساب جهت ضمانت خودرو

 • – چک بانکی متقاضی به مبلغ یک میلیون تومان جهت ضمانت خلافی خودرو در مدت قرارداد

 • – مدارک شناسایی متقاضی (کارت ملی ، شناسنامه ، گواهینامه )

 • – سند ملکی یا اجاره نامه محل سکونت

 • – آخرین قبض برق  و تلفن محل سکونت

افراد شخصی بدون چک بانکی

 • – مبلغ نقدی معادل  10الی  30 درصد خودروجهت ضمانت خودرو

 • – مبلغ یک میلیون تومان جهت ضمانت خلافی خودرو در مدت قرارداد

 • – مدارک شناسایی متقاضی (کارت ملی ، شناسنامه ، گواهینامه )

 • – آخرین قبض برق  و تلفن محل سکونت

افراد مقیم خارج از کشور

 • – مبلغ نقدی ارزی یا ریالی معادل  10الی  30 درصد خودروجهت ضمانت خودرو

 • – مبلغ یک میلیون تومان جهت ضمانت خلافی خودرو در مدت قرارداد

 • – مدارک شناسایی متقاضی (کارت ملی ، شناسنامه ،گواهینامه )

 • – گذرنامه ای که با آن به کشور ورود نمودند

 • – بلیط برگشت

 

بازگشت به بالا